Naše služby xxx

Naše služby
Poskytujeme:
Základní sociální poradenství:

Základní sociální poradenství zahrnuje poskytnutí informací směřujících k řešení nepříznivé životní situace, informuje o možnostech výběru sociálních služeb a jiných formách pomoci, seznamuje se základními právy a povinnostmi osoby a možnostech využívání běžně dostupných zdrojů vedoucí ke zlepšení situace uživatele služby.

Odborné sociální poradenství (dále jen „OSP“) – zařízení Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň (Mírové náměstí 120, Kadaň):

• poradenství – např. předrozvodové, rozvodové, porozvodové – pomoc při rozhodování formou předkládání různých alternativ řešení problémů (výběr konkrétní varianty řešení je vždy na uživateli)
• poskytnutí emocionální, sociální a praktické aktivní podpory obětem násilí, lidem žijícím ve vztazích obsahujících psychické a fyzické násilí
• terapeutické činnosti: individuální, skupinové a rodinné terapie
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• pomoc při prosazování práv a zájmů

Odborné sociální poradenství – zařízení Sociální centrum – Odborné sociální poradenství (Kpt. Jaroše 593, Kadaň):
• poradenství a pomoc při vyřizování individuálních potřeb jakými jsou např. vyřízení potřebných dokladů, jednání na Úřadu práce, pomoc při vyhledání zaměstnání, bydlení či dalších sociálních služeb;
• pomoc v oblastech sociální podpory (dávky), žádosti o dávky
• pomoc při zpracování žádostí, podání a odvolání k různým institucím
• zprostředkování kontaktu na další služby
• návrh na rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu
• návrh na zvýšení výživného na nezletilé děti
• návrh na vydání předběžného opatření
• návrh na ustanovení opatrovníka
• podání trestního oznámení
• doprovody a asistence při komunikaci s úřady
• pomoc při prosazování dalších práv a zájmů aj.

Kapacita zařízení OSP:
a) terénní forma: 2 – okamžitá kapacita
b) ambulantní forma: – 2 – okamžitá kapacita

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dále jen „SAS“)- zařízení Sociální centrum – Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Jana Švermy 5, Kadaň + Chomutovská 206, Klášterec nad Ohří):
• pomoc a poradenství rodinám s dětmi v nepříznivé situaci – např. v oblasti bydlení, financí, zaměstnání
• podpora rodin s dětmi k aktivnímu a samostatnému řešení obtíží (např. umět hospodařit s vlastními příjmy, neupadnout do dluhů či platební neschopnosti; udržování domácnosti; organizace času pro skloubení domácích prací s péčí o dítě apod.)
• snaha o zvýšení sociálních kompetencí jednotlivých členů rodiny či rodičovských kompetencí
• podpora a pomoc při vytváření podmínek pro pravidelnou školní docházku dětí do školy, přípravu dětí do školy a smysluplného využití volného času,
• zprostředkování (klientům) služby a aktivity, které jsou lokálně dostupné, ale poskytovatelé o klientech nevědí nebo klienti nevědí o službě


Kapacita zařízení SAS:
a) terénní forma: 3 – okamžitá kapacita, 14 – skupinová
b) ambulantní forma: – 3 – okamžitá kapacita, 12 – skupinová

Principy poradny:
Diskrétnost – sociální pracovník, poradce považuje všechna sdělení uživatele nebo zájemce o službu za důvěrná, je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích o uživateli či zájemci, a to i po ukončení pracovního poměru, či spolupráce s poradnou. Uživatelé nebo zájemci o službu mají právo vystupovat v poradně anonymně, případně si mohou zvolit fiktivní jméno
Respektování – respektování individuálních potřeb a svobodné volby uživatelů našich služeb
Ochrana a bezpečí – sociální pracovník, poradce svým chování a vystupování navozuje pocit důvěry a bezpečí. Je zdůrazněna možnost dlouhodobé pomoci a podpory všem uživatelům cílové skupiny bez ohledu na rozdíl sociálního statusu, rasy, pohlaví, věku
Bezplatnost – poradenství pro uživatele je poskytováno zásadně zdarma, sociální pracovník, poradce nenárokuje od uživatele odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.


Služby jsou poskytovány bezplatně, není potřeba žádné doporučení.